Poniedziałek, 16 lipca 2018. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Wybieramy Małą Księżniczkę i Małego Księcia

2016-04-27 11:17:22 (ost. akt: 2016-04-27 11:27:01)

Podziel się:

Wszystkie dzieci nasze są, śpiewała Majka Jeżowska!. Już niedługo bajka może stać się rzeczywistością. Dla Małej Księżniczki i Małego Księcia czekają korony. Zgłoś swoje dziecko! Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja zdjęciowa. Zdjęcia zostaną opublikowane również w Kurierze Przasnyskim. Kto w tym roku zdobędzie koronę?

Fotografie dzieci należy wysłać do 8 maja 2016 roku na adres: gazeta@kurierprzasnyski.pl
Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu; ( w treści e-mail proszę wyraźnie napisać, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku i że akceptują regulamin)
- imię i nazwisko dziecka, jego wiek i miejsce zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu.
Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.Regulamin Plebiscytu "Mała Księżniczka, Mały Książe "
Art. 1. ORGANIZATOR
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Przasnyskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres: redakcja@kuriermlawski.pl
2. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko dziecka, jego wiek i miejsce zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu.
3. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www.kurierprzasnyski.pl
5. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na zdjęcie do tytułu mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 11.05.2016r. do 15.06.2016r. do godz.23.55.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
1. W Plebiscycie biorą udział zdjęcia nadesłane do dnia 8. maja 2016r. do godz. 23.59 na adres redakcji. (gazeta@kurierprzasnyski.pl)
2. Każde zdjęcie otrzyma przydzielony numer porządkowy. Zdjęcia wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach www.kurierprzasnyski.pl oraz w Kurierze Przasnyski w okresie trwania Plebiscytu.
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać: głosując na chłopca - NKM(kropka)MKE(kropka) oraz numer przypisany zdjęciu (np. 1), głosując na dziewczynkę: NKM(kropka)MKA(kropka) oraz numer przypisany zdjęciu (np. 1). Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcami Plebiscytu zostaną chłopiec i dziewczynka, którzy otrzymają najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y). Zwycięzcy otrzymają sesję zdjęciową i jej publikację w wydaniu Kuriera Przasnyskiego!

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem
tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i
po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora;

c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronach internetowych www.kurierprzasnyski.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Gazetę Olsztyńską oraz prawo powszechnie obowiązujące.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB