Piątek, 19 października 2018. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

Nabór projektów do II edycji budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu na rok 2017

2016-09-12 12:04:35 (ost. akt: 2016-09-12 12:11:15)

Podziel się:

W dniu 6 września 2016r. rozpoczął się nabór projektów do II edycji budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu na rok 2017.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Budżecie partycypacyjnym – należy przez to rozumieć proces włączania mieszkanek
i mieszkańców Przasnysza w podejmowanie decyzji o wydatkowaniu kwoty 300 000,00 zł (trzystu tysięcy złotych) z budżetu Miasta Przasnysz na rok 2017 w drodze wiążących konsultacji społecznych, obejmującą w szczególności:
a) zgłaszanie przez mieszkańców projektów do realizacji z budżetu miasta,
b) promocję projektów zgłoszonych przez mieszkańców,
c) dyskusję mieszkańców o zgłoszonych projektach,
d) powszechne głosowanie na projekty w celu wybrania przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane przez Miasto Przasnysz w 2017 roku.
2. Mieszkańcu – rozumie się przez to osobę, której miejscem zamieszkania jest Przasnysz i która przebywa w Przasnyszu z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego).
3. Projekcie – należy przez to rozumieć zadanie spełniające cele publiczne, proponowane
do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego Miasta Przasnysz na 2017 rok
o maksymalnej wartości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Zespole – rozumie się przez to zespół ds. budżetu partycypacyjnego powołany Zarządzeniem Burmistrza Przasnysza nr 91 z dnia 01.09.2016, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór
nad wdrażaniem procedury budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu.
§ 2.
1. Realizatorem budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu jest Burmistrz Przasnysza.
2. Obsługę organizacyjną i formalną procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego zapewnia Urząd Miasta Przasnysz.
3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego
w Przasnyszu zapewnia zespół ds. budżetu partycypacyjnego.
§ 3.
1. W procesie budżetu partycypacyjnego może uczestniczyć każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Przasnysza bez względu na wiek.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w procesie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu stosowanym w budżecie partycypacyjnym w Przasnyszu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
§ 4.
1. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2017r. muszą mieścić się w zakresie ustawowo określonych zadań własnych Miasta Przasnysz.
2. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć:
a) wydatków inwestycyjnych,
b) zakupów inwestycyjnych,
c) zakupów wyposażenia związanego z infrastrukturą miejską,
d) zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
3. W ramach budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu mogą zostać zrealizowane projekty, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
a) są zgodne z prawem,
b) realizują cele publiczne,
c) skierowane są do ogółu mieszkańców,
d) są realizowane na nieruchomości będącej własnością Miasta Przasnysz,
e) są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
f) nie kolidują z rozpoczętymi lub zaplanowanymi projektami Miasta Przasnysz,
g) w przypadku inwestycji – nie pomijają żadnego etapu budowlanego i technologicznego.

ROZDZIAŁ II
Zgłaszanie projektów
§ 5
1. Projekty mogą być zgłaszane wyłącznie przez osoby fizyczne będące mieszkańcami Przasnysza.
2. Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka może zgłosić dowolną liczbę projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.
§ 6
1. Nabór projektów prowadzony jest w terminach określonych w harmonogramie, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Projekty, które zostaną zgłoszone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w procesie budżetu partycypacyjnego na 2017 rok.
2. Projekty zgłasza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Formularz można pobrać w wersji papierowej w:
a. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Jana Kilińskiego 2 w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta,
b. Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16 w dni robocze w godzinach 9.00-17.00
lub w wersji elektronicznej do wypełnienia i wydrukowania z Internetu ze strony www.przasnysz.um.gov.pl.
§ 7
1. Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje w formularzu swoje dane: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail i składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Burmistrza Przasnysza jego danych osobowych w zakresie związanym z realizacją budżetu partycypacyjnego.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z realizacją budżetu partycypacyjnego jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział osoby zgłaszającej projekt w procesie konsultacji, w wyniku czego projekt nie zostanie skierowany pod głosowanie mieszkańców.
3. Osoba małoletnia zgłaszająca projekt dołącza do formularza zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 8
1. Do formularza zgłoszenia projektu dołącza się oryginalną listę poparcia zawierającą tytuł i autora projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców, do których nie zalicza się osoby zgłaszającej projekt. Wzór formularza listy poparcia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.
3. Osoba popierająca projekt wyraża zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Przasnysza jej danych osobowych w zakresie związanym z realizacją procesu budżetu partycypacyjnego.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę popierającą projekt w zakresie związanym z realizacją budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział osoby popierającej w procesie konsultacji budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu.
§ 9
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz osobiście do dnia 23 września 2016r., godz. 15:30.
2. Nie będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe przesyłane drogą elektroniczną , faxem lub za pośrednictwem poczty.
§ 10
1. Osoba zgłaszająca projekt może wprowadzać w nim zmiany. Zmiana projektu może polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu projektu albo połączniu go ze zbieżnym projektem zgłoszonym przez inną osobę. Nie może polegać na całkowitej zmianie zaproponowanego projektu.
2. O zmianie projektu osoba zgłaszająca informuje Urząd Miasta na piśmie z załączonym ponownie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
3. W przypadku zmiany projektu do jego nowej wersji zalicza się podpisy poparcia złożone z pierwszą wersją projektu.
4. Zmiany w projekcie mogą być wprowadzane przez osobę zgłaszającą do dnia 27 września 2016r., godz. 17:00.
5. W przypadku wpłynięcia do Urzędu Miasta formularzy zgłoszeniowych zbieżnych projektów Urząd Miasta informuje o tym osoby zgłaszające, które mają możliwość połączenia projektów lub zróżnicowania ich. Zmiany projektów dokonywane w takich sytuacjach dokonywane są w trybie roboczym i mogą być wykonywane także po zamknięciu naboru zgłoszeń.
§ 11
1. Osoba zgłaszająca może wycofać projekt z procesu budżetu partycypacyjnego. O wycofaniu projektu osoba zgłaszająca informuje Urząd Miasta na piśmie najpóźniej do dnia 27 września 2016r. do godz. 17:00 określonym w harmonogramie, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Po tym terminie projekty poprawne formalnie nie będą skreślane z listy projektów możliwych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w 2017 roku.

Rozdział III
Wsparcie na etapie zgłaszania projektów
§ 12
1. Osoby planujące zgłoszenie projektu w ramach budżetu partycypacyjnego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez Urząd Miasta. Konsultacje prowadzone są w Urzędzie Miasta w Przasnyszu. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
2. W ramach konsultacji Urząd Miasta zapewnia wsparcie w szczególności w zakresie szacowania kosztów projektu oraz spełnienia kryteriów formalnych określonych w § 13 ust.4.

ROZDZIAŁ IV
Weryfikacja formalna projektów
§ 13
1. Celem weryfikacji formalnej projektów jest doprowadzenie do poprawności formalnej wszystkich zgłoszonych projektów.
2. Weryfikację formalną prowadzi Urząd Miasta we współpracy z zespołem ds. budżetu partycypacyjnego, powołanym Zarządzeniem Burmistrza Przasnysz Nr 91 z dnia 01 września 2016r. oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Przasnysz, zaangażowanymi zgodnie z przedmiotem weryfikowanego projektu.
3. Weryfikacji formalnej poddawane są projekty, które wpłynęły do Urzędu Miasta do dnia zakończenia naboru określonego w harmonogramie, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Projekty, które wpłynęły po tym terminie nie zostaną poddane weryfikacji formalnej.
4. Weryfikacja formalna projektu polega na sprawdzeniu czy:
a) jest zgodny z prawem,
b) realizuje cele publiczne,
c) skierowany jest do ogółu mieszkańców,
d) należy do ustawowych zadań własnych Miasta Przasnysz,
e) został złożony na prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym,
f) jego wartość nie przekracza kwoty 50 000 tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy) brutto,
g) do formularza zgłoszeniowego dołączono wymaganą liczbę podpisów poparcia z poprawnie wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Przasnysza,
h) jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017,
i) będzie zlokalizowany lub zrealizowany na nieruchomości będącej własnością Miasta Przasnysz,
j) nie koliduje z rozpoczętymi lub zaplanowanymi projektami Miasta Przasnysz,
k) w przypadku inwestycji nie pomija żadnego etapu budowlanego i technologicznego.
5. Jeśli w trakcie weryfikacji formalnej projektu zostaną stwierdzone błędy lub braki w formularzu zgłoszeniowym, osoba zgłaszająca zostaje zaproszona do uzupełnienia lub poprawienia braków w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zaproszenia.
6. Zaproszenie do korekty formularza zostaje przekazane osobie zgłaszającej telefonicznie i potwierdzone notatką pracownika Urzędu Miasta.
7. Urząd Miasta zapewnia wsparcie dla osób zgłaszających na etapie weryfikacji formalnej w postaci konsultacji.
8. Po uzupełnieniu lub naniesieniu poprawek projekt zostaje poddany ponownej weryfikacji formalnej.
9. Projekty, w których osoby zgłaszające nie wprowadzą korekt w wyznaczonym czasie nie zostaną poddane pod konsultacje mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
10. Ostateczną listę projektów, które zostaną skierowane do konsultacji z mieszkańcami ustala zespół ds. budżetu partycypacyjnego i przekazuje Burmistrzowi Przasnysza.
11. Od decyzji zespołu ds. budżetu partycypacyjnego nie przysługują odwołania.
12. Lista wszystkich zgłoszonych projektów zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej na stronach internetowych www.przasnysz.um.gov.pl oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Przasnysz. Lista zawiera informację o wynikach weryfikacji formalnej wraz z jej uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ V
Promocja projektów
§ 14
1. Listę projektów skierowanych do konsultacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 rok, zawierającą tytuł projektu, jego wartość, krótki opis, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz link do pełnego opisu projektu zawartego w formularzu zgłoszeniowym, Burmistrz Przasnysza ogłasza na stronie internetowej www.przasnysz.um.gov.pl i na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Przasnysz
2. Do wiadomości publicznej nie podaje się szczegółowych danych osobowych osób zgłaszających (PESEL, adres, kontakt).
§ 15
1. Urząd Miasta przy wsparciu Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej zapewnia promocję projektów skierowanych do konsultacji poprzez:
a. ekspozycję plakatów prezentujących skrócone opisy projektów;
b. organizację w Urzędzie Miasta i w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności lokalnej punktu informacyjnego na temat budżetu partycypacyjnego z informacjami o zgłoszonych projektach.
2. Urząd Miasta oraz Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej zapewnią osobom zgłaszającym projekty możliwość nieodpłatnego wykonania czarno-białych kopii materiałów promujących poszczególne projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu (maksymalnie 50 plakatów A3 i 200 ulotek A5).
3. Wsparcie Urzędu Miasta i Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej nie obejmuje projektowania merytorycznego i graficznego materiałów promocyjnych.

ROZDZIAŁ VI
Prezentacja projektów i dyskusje publiczne
§ 16
1. Po ogłoszeniu listy projektów przeznaczonych do konsultacji Urząd Miasta organizuje publiczną prezentację promującą projekty, połączoną z dyskusją mieszkańców.
2. W czasie publicznej prezentacji projekty są prezentowane przez osoby zgłaszające lub ich przedstawicieli.
3. W przypadku nieobecności osoby zgłaszającej lub jej przedstawiciela na publicznej prezentacji, projekt jest prezentowany przez przedstawiciela zespołu ds. budżetu partycypacyjnego wyłącznie w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
4. Urząd Miasta zapewnia osobom prezentującym projekty możliwości techniczne do wyświetlenia prezentacji multimedialnej na temat zgłoszonego projektu w czasie spotkania.

ROZDZIAŁ VII
Wybór projektów
§ 17
1. Projekty, które mają zostać sfinansowane przez Miasto Przasnysz w 2017 roku, wybierane są w procedurze jawnych konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami w terminie określonym w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec może spośród zgłoszonych projektów wskazać za pomocą kwestionariusza konsultacji dowolną liczbę projektów, które powinny zostać sfinansowane ze środków Miasta Przasnysz w 2017 roku, przy czym łączna wartość wskazanych projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł.
3. W celu wskazania projektów do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego w 2017 roku należy wypełnić kwestionariusz konsultacji w wersji papierowej lub elektronicznej. Kolejność projektów na kwestionariuszu konsultacji ustalana jest przez zespół ds. budżetu partycypacyjnego w drodze publicznego losowania, o którym informuje się z wyprzedzeniem.
4. Oddawanie głosu na wybrane projekty może odbywać się tylko w jednej z wybranych form: za pomocą papierowego kwestionariusza konsultacji pobranego w punktach konsultacyjnych (Załącznik nr 7) lub drogą elektroniczną do dnia 21 października 2016r. do godz. 15:30.
5. Osoby pełnoletnie zameldowane na terenie Przasnysza mogą wskazać projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego w 2017 roku poprzez wrzucenie papierowego kwestionariusza konsultacji do urny w jednym z punktów konsultacji lub poprzez przesłanie kwestionariusza za pośrednictwem elektronicznego systemu do konsultacji dostępnego w okresie prowadzenia konsultacji na stronie www.przasnyszanie.pl.
6. Osoby małoletnie i osoby pełnoletnie niezameldowane w Przasnyszu mogą wyrazić swoją opinię o zgłoszonych projektach wyłącznie poprzez wrzucenie papierowego kwestionariusza konsultacji do urny w jednym z punktów konsultacji.
7. Lista punktów konsultacji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
8. Osoba biorąca udział w konsultacjach wyraża opinię jawnie, uzupełniając kwestionariusz konsultacji (zarówno papierowy jak i elektroniczny) swoimi danymi: imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem PESEL.
9. Kwestionariusze konsultacji posiadające braki w zakresie danych osób wyrażających opinie będą uznane za nieważne.
10. Osoba biorąca udział w konsultacjach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Przasnysza do celów związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie konsultacji.
§ 18
1. Wskazanie w kwestionariuszu konsultacji projektów o wartości przekraczającej 300 tys. zł unieważnia kwestionariusz.
2. Złożenie w urnie lub przesłanie drogą elektroniczną więcej niż jednego kwestionariusza konsultacji przez jedną osobę unieważnia wszystkie kwestionariusze danej osoby.
3. Złożenie w urnie przez osobę nieletnią kwestionariusza bez oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Burmistrza Przasnysza danych osobowych osoby małoletniej w związku z realizacją budżetu partycypacyjnego unieważnia kwestionariusz.
§ 19
1. Każdy wskazany przez osobę biorącą w konsultacjach projekt otrzymuje jeden punkt.
2. Po zakończeniu konsultacji Urząd Miasta sumuje punkty przyznane poszczególnym projektom przez mieszkanki i mieszkańców zarówno za pośrednictwem kwestionariuszy papierowych jak i za pośrednictwem elektronicznego systemu konsultacji i przedstawia wyniki konsultacji w formie listy rankingowej projektów.
3. Projekty są szeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów od projektu z największą liczbą punktów do projektu z najmniejszą liczbą punktów.
4. Do realizacji skierowane zostają projekty według miejsca na liście rankingowej do wyczerpania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny w 2017 roku.
5. Projekty, które uzyskały 0 głosów nie mogą być skierowane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w 2017 roku, także w sytuacji, gdyby oznaczało to niewykorzystanie puli środków przeznaczonych pod konsultacje.
6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej projektów o miejscu na liście rankingowej decyduje jawne głosowanie mieszkańców, przeprowadzane przez zespół ds. budżetu partycypacyjnego poprzedzające ogłoszenie wyników budżetu partycypacyjnego na otwartym spotkaniu terminie określonym w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. W przypadku, gdy środki pozostające do dyspozycji nie wystarczają na sfinansowanie projektu z listy rankingowej do realizacji skierowany zostaje kolejny projekt z listy, który mieści się w dostępnych środkach.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Projekty wskazane przez mieszkanki i mieszkańców do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego zostają umieszczone przez Burmistrza Przasnysza w projekcie budżetu Miasta Przasnysz na 2017 rok.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje zespół ds. budżetu partycypacyjnego.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB