Czwartek, 13 grudnia 2018. Imieniny Dalidy, Juliusza, Łucji

Wybieramy Pupila na Medal!

2016-10-11 15:50:24 (ost. akt: 2016-10-20 12:16:38)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Podziel się:

Który z pięknych czworonogów zasługuje na wyróżnienie i tytuł ,,Pupil na medal”? Wskaż swojego faworyta. Głosowanie trwa.

Jak oddać głos? W treści smsa należy wpisać kod z przypisanym do niego numerem KP.PNM.X ( w miejsce X należy wpisać nr przypisany czworonogowi), a następnie wysyłamy pod numer 71051. Koszt SMS'a to 1 zł plus VAT. Głosowanie potrwa do 30 października. Nagrodami w naszej zabawie będzie profesjonalna sesja zdjęciowa z pupilem oraz atrakcyjna nagroda dla czworonoga. red

1. Fiona
2. Fiko
3. Fionka
4. Holi
5. Foczka
6 Tosia
7 Ozzy
8 Diego
9 Redzio
10 Scooby
11 Sabrina
12 Ciapek
13 Kora
14 Gacek
15 Leoś
16 Julian
17 Saba
18 Tosia
19 Edek
20 Mafia
21 Cziko
22 Fado
23 Tosia
24 Antoś
25 Diego
26 Puszek
27 Marshall
28 Tofik
29 Miki
30 Dyzio
31 Hera
32 Alvin
33 Yuna
34 Fiona

Aktualny Ranking


Regulamin
Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Przasnyskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibš w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sšdzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Plebiscyt dotyczy wyboru ,,Pupila na medal”.

2. Zasięg plebiscytu obejmuje powiat przasnyski

3.W plebiscycie mogš brać udział zdjęcia nadesłane przez właœcicieli zwierzšt

4. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogš elektronicznš jednego zdjęcia na adres: redakcja@kurierprzasnyski.pl do 5 paŸdziernika 2016 r.
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:

- zdjęcie pupila
- dane zgłaszajšcego: imię, nazwisko, adres,
- numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy wpisać: Pupil 2016

7. Zdjęcie powinno być wyraŸne i czytelne

8. Nadesłane zdjęcia zostanš ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.kurieprzasnyski.pl

9. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.

13. W Plebiscycie nie mogš brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczšcy w organizacji.

Art. 3. ZASADY PLEBISCYTU

1. Plebiscyt polega na wyłonieniu ,,Pupila na medal”

2. Głosowanie odbywa się za pomocš sms’ów nadsyłanych do dnia 23 paŸdziernika 2016 r. do godziny 23.59. według danych podanych na stronie www.kurierprzasnyski.pl

3. Zwycięży zdjęcie pupila z największš iloœciš głosów sms.


Art. 4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od 21 wrzeœnia 2016 r. do 23 paŸdziernika 2016 r. do godz. 23:59. Każdemu zdjęciu zostanie nadany kod, który należy wysyłać pod numer 71051.

2. Koszt każdej wiadomoœci SMS to 1,23 zł z VAT .

4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będš uczestniczyły w głosowaniu.

5. Czytelnik uczestniczšcy w głosowaniu może oddać dowolnš liczbę głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Tytuł ,,Pupila na medal” otrzyma ten, którego zdjęcie otrzyma największš liczbę prawidłowo oddanych głosów. Wyniki zostanš opublikowane w tygodniku Kurier Przasnyski oraz na stronie internetowej www.kurierprzasnyski.pl

Art. 7. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażajš zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów zwišzanych z realizacjš niniejszego plebiscytu.

2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracujšcym przy realizacji Plebiscytu w celu:

a) realizacji Plebiscytu,

b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawš z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnicy majš prawo wglšdu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

5. Dane sš podawane na zasadach dobrowolnoœci, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie.

Art. 8. KOMISJA

1. Nad prawidłowoœciš przebiegu Plebiscytu, w szczególnoœci nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

2. W skład komisji wchodzš:

Katarzyna Wasiłowska
Grzegorz Herubiński
Przemysław Cieszyński


Art. 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczšce Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia poszczególnych etapów Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będš rozpatrywane.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będš przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji zwišzanych z organizacjš Plebiscytu i po tym czasie zostanš zniszczone.

Art. 10. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za:

a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastšpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej starannoœci nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególnoœci w przypadku problemów zwišzanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególnoœci jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglšdu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kurierprzasnyski.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB