Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Regulamin do plebiscytu "SUPER SOŁTYS POWIATU PRZASNYSKIEGO".

2017-04-27 08:18:14 (ost. akt: 2017-04-27 08:26:13)

Podziel się:

§1
REGULAMIN (ZWANY DALEJ REGULAMINEM) OKREŚLA ZASADY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU (ZWANEGO DALEJ PLEBISCYTEM) NA "SUPER SOŁTYSA POWIATU PRZASNYSKIEGO".

§2
Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Przasnyskiego spółka :"MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibš w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3
Plebiscyt trwa od dnia 26.04.2017 r. do 21.05.2017 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na tego kandydata nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na innego kandydata.

2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniony zostanie sołtys, któremu zostanie przyznany tytuł ,,Super Sołtysa Powiatu Przasnyskiego"
3. Tytuł otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS-ów nadesłanych w głosowaniu.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS-em pod przypisany numer, z ustaloną treścią. X to numer porządkowy przypisany konkretnemu kandydatowi. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 26 kwietnia 2017 r. i potrwa do 21 maja 2017 r. do godz. 23.59.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie SMS poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/liczbę prawidłowo nadesłanych SMS-ów;
3/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ze wskazaniem tego, który zostanie SUPER SOŁTYSEM.
4/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 26 kwietnia 2017 r. na łamach tygodnika Kurier Przasnyski oraz na stronie internetowej www.kurierprzasnyski.pl

§12
1. Nad prawidłowoœciš przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

1/ Marta Popiołek
3/ Katarzyna Wasiłowska
4/ Grzegorz Herubiński

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będš przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w zwiazku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§ 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.kurierprzasnyski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB