piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Prawie 200 tysięcy złotych na stypendia szkolne w Mieście i Gminie Chorzele

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wydała w dniach od 6 do 8 czerwca 2022 roku 273 decyzje w sprawie przyznania uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Chorzele pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego oraz dwie decyzje o przyznaniu zasiłku szkolnego.

Całkowita kwota, którą przeznaczy Gmina na pomoc uczniom to 191 tys. 074 zł. Na kwotę składają się środki własne oraz dotacja celowa. Kwota stypendium zgodnie z przepisami prawa wynosiła w tym roku 736 zł na ucznia, a kwota zasiłku 450 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chorzele po rozpatrzeniu wniosków składanych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej

IP, UMiGCh