piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Rady kontra wójt. Sprawa dotyczy skażenia wody bakterią coli

2 czerwca br. pojawiła się informacja o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Jednorożcu. W tej sprawie, radny gminy Jednorożec Tadeusz Sobolewski złożył oficjalną interpelację u wójta Krzysztofa Iwulskiego. Radny, w imieniu zaniepokojonych mieszkańców, zadaje pytanie dotycząc m.in. działa podjętych w celu uniknięcia skażeń wody w przyszłości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu, w środę 2 czerwca stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Jednorożcu. Powodem wydania takiej decyzji było zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność w wodzie bakterii grupy coli.

Zanieczyszczenie wody dotyczyło miejscowości: Jednorożec, Stegna, Drążdżewo Nowe, Nakieł, Budy Rządowe, Kobylaki Czarzaste, Konopki, Kobylaki Korysze, Kobylaki Wólka, Ulatowo Pogorzel, Lipa, Obórki, Przejmy.

Natomiast 5 czerwca zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda nadawał się już do spożycia przez ludzi. Niestety dla mieszkańców 13 wsi sytuacja zmieniła się już 16 czerwca. Wówczas społeczność wspomnianych miejscowości została poinformowana, że woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Należy ją gotować przez co najmniej 2 minuty. Nie można jej również był gwałtownie schładzać.
Z kolei 18 czerwca pojawił się komunikat o badaniu wody pod kątem występowania bakterii coli przez Akredytowanie Laboratorium. Wyniki wskazywał brak występowania zanieczyszczenia [bakteria coli – przyp. red.]. Ogłoszenie zamieszczone na fanpage facebookowym Urzędu Gminy w Jednorożcu nie zawierało informacji o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Rady Tadeusz Sobolewski w dniu 7 czerwca złożył interpelację „w związku z ponad normalną częstotliwością występowania w gminie Jednorożec skażeń wody wodociągowej”. radny interweniował pisemnie w imieniu mieszkańców wsi Stegna.

W piśmie skierowany do wójta gminy Krzysztofa Iwulskiego zawarte zostały 4 pytania. Oto one:
1. Jaka jest przyczyna występowania skażenia wody wodociągowej bakterią E – coli?. 2. Które osoby w gminie Jednorożec są odpowiedzialne za nadzór nas stanem infrastruktury wodociągowej – radny w tym pytaniu poprosił o załączenie umów o pracę wraz z aneksami. 3. Jakie działania zostały podjęte w celu uniknięcia skażeń w przyszłości?. 4. Jakie konsekwencje wyciągnął Pan [wójt gminy jednorożec – przyp.red.] w stosunku do osób odpowiedzialnych za wyżej wymieniony stan [zanieczyszczenie
mikrobiologiczne, tj. obecność w wodzie bakterii grupy coli – przyp.red.]

W dniu 21 czerwca, wójt gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski odniósł się na piśmie do interpelacji złożenie przez radnego Tadeusza Sobolewskiego.
Już na samym jej początku czytamy: „We wstępie wyraża Pan pogląd, że w ostatnim czasie dochodzi do skażeń „z ponad normalną częstotliwością” a jednocześnie nie określił Pan jaka częstotliwość jest normalna. Jako, że objąłem stanowisko wójta w grudniu 2018 roku to jako punkt odniesienia przyjmę rok 2018, czyli ostatni rok kadencji mojego poprzednika, co z treści interpelacji można przyjąć za domniemaną normalność”.

Dalej wójt gminy informował o ponad normalnie niskiej częstotliwości pojawiania się skażenia w wodociągu jednorożeckim:
„Rok 2021 – dotychczas dwa przypadki, jeden trwający od 2 do 5 czerwca (łącznie 3 dni) i drugi od 16 czerwca (badania z dnia 18 czerwca wskazują na wstępne usunięcie problemu). Rok 2020 – brak skażeń. Rok 2019 – jeden przypadek trwający od 6 do 15 listopada (łącznie 9 dni)
Sumując, w czasie połowy mojej kadencji, tj. dwóch i pół roku jej trwania, zdarzyła się taka sytuacja trzykrotnie i łącznie trwa dotychczas 17 dni.
Za to w samym tylko roku 2018!!!, ostatnim roku kadencji mojego poprzednika, sytuacja ta zdarzyła się 3 razy, i trwała łącznie 36 dni. Pierwsze skażenie trwało od 14 marca do 28 marca 2018 r. (łącznie 14 dni). Drugie skażenie trwało od 9 maja do 23 maja 2018 r. (łącznie 14 dni). Trzecie skażenie trwało od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2018 r. (łącznie 8 dni)”

Dalej w odpowiedzi na interpelację Tadeusza Sobolewskiego, wójt Krzysztof Iwulski odniósł się do poszczególnych pytań w niej zwartych.
1. Jaka jest przyczyna wystąpienia skażenia wody wodociągowej bakterią E. coli?
Odpowiedź: Przyczyny mogą być wielorakie, np.: Nieprzemyślane przez poprzedniego wójta i radę zlikwidowanie hydroforni w Lipie w roku 2018 i zasilenie Lipy wodą z hydroforni z Jednorożca co doprowadziło do jej przeciążenia i niewydolności w uzdatnianiu wody oraz wydłużenie linii przesyłowych; Awarie polegające na pęknięciach rur lub uszczelek, przerwy w dostawie energii elektrycznej i uderzeniowe wznawianie pracy pomp. Skutkuje to dostawaniem się do wody zanieczyszczeń; Brak czyszczenia wewnętrznych ścian zbiorników retencyjnych z osadów i zanieczyszczeń w czasie rządów poprzedniego wójta; Brak wymiany złóż w filtrach uzdatniających wodę, które pracują już kilkanaście lat a powinny być wymieniane co kilka lat. W tym roku zabezpieczyliśmy na ich wymianę kwotę 70 tys. zł. Brak czyszczenia rur instalacji wodociągowej. Planujemy wykonanie tego po raz pierwszy. W latach 2014-2018 nie zrobiono tego ani raz. Błędy osoby pobierającej próby wody. Wszystkie naczynia i przyrządy oraz miejsca poboru muszą być starannie zabezpieczone i zdezynfekowane. Jakikolwiek błąd może skutkować dodatnimi wynikami badań laboratoryjnych.
2. Które osoby w Gminie Jednorożec są odpowiedzialne z nadzór nad stanem infrastruktury wodociągowej? Proszę o załączenie umów o pracę, wraz z aneksami.
Odpowiedź: Osoby bezpośrednio odpowiedzialne to konserwatorzy wodociągów, pan Adam Białczak i pan Ireneusz Tworkowski. Umów nie załączam z uwagi na ochronę danych. 3. Jakie działania zostały podjęte w celu uniknięcia skażeń w przyszłości?
Odpowiedź: Wydałem następujące polecenia: Rozważamy przywrócenie hydroforni i stacji uzdatniania wody w Lipie, która została lekkomyślnie zlikwidowana; Rozpoczęliśmy pracę nad zaprojektowaniem modernizacji SUW w Jednorożcu (zainstalowanie falownika, dodatkowa studnia, dwustopniowe uzdatnianie); Przygotowujemy się do czyszczenia instalacji wodociągowej; Zwiększamy częstotliwości płukania wodociągów; Będziemy kontynuować czyszczenie zbiorników retencyjnych. W latach 2014-2018 nie zostało to uczynione ani raz. W tym roku planujemy wymianę złóż w filtrach uzdatniających wodę, na
co zabezpieczyliśmy w budżecie gminy kwotę 70 tys. zł. Projektujemy dwie lokalne studnie głębinowe dla oczyszczalni i stadionu aby odciążyć hydrofornię.
4. Jakie konsekwencje wyciągnął Pan w stosunku do osób odpowiedzialnych za wyżej wymieniony stan?
Moim zdaniem osobą odpowiedzialną za wyżej wymieniony stan jest w dużym stopniu m.in. wójt poprzedniej kadencji, który zainicjował i zdecydował o przeciążeniu hydroforni i stacji uzdatniania wody w Jednorożcu zamiast podjąć decyzję o jej odpowiedniej modernizacji i budowie dodatkowego ujęcia wody oraz modernizacji hydroforni w Lipie. Dokonana modernizacja hydroforni w Jednorożcu, przed podłączeniem Lipy, była dalece niewystarczająca bo obejmowała tylko wymianę pomp i dobudowanie zbiornika retencyjnego. Należało zaprojektować wydajniejszy system uzdatniania
(z uwzględnieniem uzdatniania dwustopniowego), dodatkową studnię głębinową ponieważ po podłączeniu Lipy mamy przekroczenia w maksymalnym możliwym poborze wody. Należało też zainstalować falowniki energetyczne, które pozwoliłyby na płynne sterowanie pracą pomp. Bez falowników pompy działają w sposób uderzeniowy
co powoduje awarie, szybsze zużywanie się wszystkich elementów systemu, niewydolność filtrów uzdatniania wody i ich wypłukiwanie oraz zrywanie osadów w zbiornikach retencyjnych i rurach, szczególnie w momencie wznawiania ich pracy po przerwach
w dostawach prądu. Dodatkowym ewidentnym zaniedbaniem mojego poprzednika było to, że istniejące zbiorniki retencyjne, za jego rządów ANI JEDEN RAZ!!! nie zostały oczyszczone
i doprowadziło to do nagromadzenia na ich ścianach dużej ilości osadów i zanieczyszczeń. Na przełomie roku 2020 i 2021 został oczyszczony jeden z nich. Drugi zostanie oczyszczony jesienią 2021.
Na końcu obszernych odpowiedzi na pytania radnego Sobolewskiego czytamy:
„Jeśli chodzi o przypadek wystąpienia skażenia w dniach 2-5 czerwca, służby gminne wykazały się ogromnym zaangażowaniem i skutecznością w usunięciu problemu. Bardzo dobra organizacja działań sprawiła, że problem został usunięty w ciągu 3 dni i to w czasie wolnym od pracy, w trakcie trwania długiego weekendu. W tym czasie woda pitna była dostarczana specjalistycznymi cysternami do wszystkich sołectw a akcja informacyjna była prowadzona na bieżąco na sołeckich tablicach ogłoszeń, tzw. „kulami” przekazywanymi po sąsiedzku, w Internecie oraz telefonicznie. W roku 2018, kiedy skażenie wody trwało łącznie aż 36 dni, mój poprzednik nie ukarał za to żadnego z pracowników i nie podjął niezbędnych działań naprawczych.”

IP, WS,

Fot. Fanpage FB KI