niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminKultura

Otwarto oferty w kolejnych przetargach na wykonanie przebudowy dróg wojewódzkich 614 i 544

Powiat Przasnyski kilkakrotnie ogłaszał przetargi na zaprojektowanie i budowę odcinków dróg wojewódzkich 544 (Mława – Ostrołęka) i 614 (Chorzele – Myszyniec). Do tej pory przetargi nie były rozstrzygnięte, ponieważ oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały wartość środków przyznanych na wykonanie tego zadania jakie ma w dyspozycji Powiat.
Po ogłoszeniu kolejnych dwóch przetargów, do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynęło łącznie 11 ofert na wykonanie przebudowy dwóch dróg wojewódzkich. Po otwarciu ofert okazało się, że wszystkie znacząco wykraczają poza kwoty, które na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć zamawiający. W przypadku drogi wojewódzkiej nr 614 najtańsza ze złożonych ofert przewyższała wycenę zamawiającego o ponad 14 mln zł, a dla DW544 najtańsza oferta przekraczała wycenę aż o 25 mln zł. Daje to łączną sumę blisko 40 mln zł brakujących środków w stosunku do wyceny z 2018 roku, zgodnie z którą Powiat miał otrzymać na wykonanie tych zadań środki unijne i samorządu Województwa Mazowieckiego.
Przypomnijmy, że Rada Powiatu Przasnyskiego przyjęła uchwałę o tymczasowym przejęciu dróg wojewódzkich, komunikujących powiatowe strefy gospodarcze, jednak nie pozbawiło to tych dróg kategorii wojewódzkiej. Powiat przejął je tylko na czas budowy i miał zająć się formalnościami związanymi z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji oraz nadzorowaniem prac budowlanych. Władze Powiatu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg podjęły szereg działań przygotowawczych, m.in. uzgodnienia z Wodami Polskimi, z PKP PLK, konsultacje z mieszkańcami w celu omówienia kwestii zjazdów indywidualnych, wydzielenia dróg do przegonu bydła mlecznego. Przygotowano roboczy projekt, na którym mieszkańcy mogli wprowadzać zmiany oraz przedyskutować ważne kwestie.
Jak można zauważyć, ceny zaoferowane przez potencjalnych wykonawców są wyższe prawie o wartość wykonania remontu jednej z takich dróg (blisko 40 mln zł, a przebudowa DW544 została wyceniona na 42 mln zł). Są to ogromne pieniądze.
– Pomimo zmienionej przez zagrożenie pandemiczne rzeczywistości, realizujemy zaplanowane wcześniej działania. Kontynuujemy i kończymy rozpoczęte inwestycje, ogłaszamy nowe przetargi, jednak ich rozstrzygnięcie zależy od ofert złożonych w przez oferentów, którzy mimo widocznego spadku cen nie mogą zaproponować kwot mieszczących się w przyznanych nam środkach – mówi starosta Krzysztof Bieńkowski.
Starosta zaznacza również, że w związku z zaistniałą sytuacją Powiat zwrócił się o zwiększenie finansowania unijnego oraz z samorządu wojewódzkiego tak, by móc zrealizować inwestycje na obu drogach wojewódzkich. Są to niezwykle ważne drogi, bardzo kosztowne w przebudowie, dlatego też konieczne było pozyskanie ogromnych kwot środków zewnętrznych, co – jak się okazało – w obliczu aktualnych cen w branży budowlanej nie jest wystarczające.
Teraz więc realizacja przebudowy wspomnianych dróg w planowanym kształcie, zależeć będzie od decyzji ich właściciela – samorządu Województwa Mazowieckiego. Większe środki unijne na te projekty i wkład własny do nich pozwolą rozstrzygnąć przetargi i rozpocząć zapowiadaną budowę.
IP, SPP