środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Powiat Przasnyski ubiega się o środki na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy „Opoka” w Przasnyszu

 

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy, mającego nosić nazwę „Opoka”, to jedno z zadań, które Powiat Przasnyski chce zrealizować z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wniosek złożony w 2. edycji programu w obszarze, dotyczącym infrastruktury społecznej opiewa na blisko 10 mln zł.

Głównym z celów powstania w Przasnyszu Środowiskowego Domu Samopomocy jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które mają trudności w życiu codziennym i kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Misją „Opoki” będzie zapobieganie lub likwidowanie niezdolności do życia w społeczeństwie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapobieganie izolacji mieszkańców powiatu przasnyskiego, zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi.
„Opoka” będzie ośrodkiem wsparcia, prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu, skierowanym do dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkającym na terenie powiatu przasnyskiego. ŚDS zapewni dzienne wsparcie dla ok. 50 uczestników, w tym dla ok. 20 osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla ok. 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zarząd powiatu zaplanował budowę nowego ŚDS na własnej nieruchomości, w pełni uzbrojonej i przygotowanej od strony formalno-prawnej, w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudej w Przasnyszu.
27 maja 2021 roku w gabinecie starosty Krzysztofa Bieńkowskiego podpisano umowę z projektantem, który wykonał dokumentację projektowo-wykonawczą oraz kosztorysową inwestycji, umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji o wartości 11 400 000 zł. Powiat posiada pozwolenie na budowę i jest w pełni przygotowany do realizacji inwestycji.
Budynek składał się będzie z części administracyjnej, sali teatralno-muzycznej, części żywieniowej, pokoju medycznego, pomieszczeń
towarzyszących i zaplecza technicznego. Planowane są również pracownie: kulinarna, terapii, przyrodniczo-ogrodnicza, plastyczno-artystyczna, umiejętności społecznych i życia codziennego, prac stolarskich, krawiecka, komputerowa oraz ćwiczeń ruchowych.
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje:
– prace wstępne i rozbiórkowe, związane z przygotowaniem terenu działki,
– budowę jednokondygnacyjnego budynku z technicznym poddaszem wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
– zakup niezbędnego wyposażenia,
– zagospodarowanie terenu, w tym m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonej, chodnika, miejsc postojowych, oświetlenia zewnętrznego, wymiana części ogrodzenia, dostawa i montaż elementów małej architektury i nowe nasadzenia.
ŚDS są aktualnie jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Realizacja inwestycji wynika z istniejących potrzeb, co potwierdziła, opracowana w listopadzie 2021 r., specjalna diagnoza. Z badań ankietowych, przeprowadzonych z docelowymi podopiecznymi i ich opiekunami wynika, że ŚDS w Przasnyszu jest inwestycją bardzo potrzebną i konieczną do prowadzenia systemowej opieki i wsparcia dla podopiecznych, ich rodziców, opiekunów i rodzin. 99% respondentów deklaruje zamiar uczestniczenia i korzystania z działalności ŚDS i usług, planowanych w jego ramach.
Uczestnicy zajęć będą funkcjonować w środowisku, które jest im dobrze znane, gdzie czują się bezpiecznie i w którym są zakorzenieni. Celem działania „Opoki”” będzie więc z jednej strony zwiększenie samodzielności podopiecznych, z drugiej zaś włączenie ich w życie lokalnej społeczności oraz rozwój umiejętności samopomocy.
Planowany ośrodek będzie czymś więcej niż instytucją. Będzie miejscem przyjaznym, rozpoznawalnym, dającym pomoc. Inwestycję wspierają także lokalne organizacje pozarządowe.
Powiat Przasnyski deklaruje, że prace rozpoczną się w terminie do 6 miesięcy od daty wstępnej promesy.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 11 400 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1 720 000,00
Procentowy udział własny Powiatu Przasnyskiego w realizacji inwestycji: 15,09 procent
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 9 680 000.

 

IP, SPP