niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Umowy o współpracy i finansowaniu działalności z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Chorzele [ZDJECIA]

 

 

Burmistrz Beata Szczepankowska odbyła w ostatnich dniach dobre i pożyteczne spotkania z przedstawicielami 12 z 13 jednostek OSP, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Chorzele: OSP Budki, OSP Chorzele, OSP Duczymin, OSP Krukowo, OSP Łaz, OSP Pruskołęka, OSP Raszujka, OSP Rembielin, OSP Rycice, OSP Rzodkiewnica, OSP Zaręby, OSP Zdziwój Stary. Spotkanie z OSP Nowa Wieś odbędzie się w uzgodnionym terminie.

Głównym celem spotkań, było podpisanie umów pomiędzy Gminą Chorzele a Strażami OSP określających zgodnie z nowymi przepisami prawa – zasady obustronnej współpracy i finansowania przez Gminę działalności strażaków ochotników.
Na mocy Umowy Gmina, stosownie do posiadanych sił i środków zapewnia OSP: Obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie; Ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań. Badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzone w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do udziału w działaniach ratowniczych. Badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzone w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
Natomiast Prezesi OSP lub osoby przez nich upoważnione są zobowiązani w szczególności do: przekazywania Gminie informacji w postaci papierowej lub elektronicznej dotyczącej wycofania lub wprowadzenia do podziału bojowego pojazdów lub sprzętu; nadzoru nad ważnością terminu obowiązywania okresowych badań lekarskich strażaków ratowników oraz uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Prezes OSP winien przekazać w formie papierowej lub elektronicznej informacje o konieczności skierowania na badania nie później niż 2 miesiące przed upływem ich ważności oraz przekazać informację na temat skierowania na badania kandydatów strażaków- ochotników; nadzoru nad ważnością ubezpieczeń w tym: zobowiązuje się do przekazania w formie papierowej do 31 grudnia danego roku , listy osób objętych grupowym/ zbiorowym ubezpieczeniem w roku kolejnym, w przypadku konieczności aktualizacji liczby ubezpieczonych w ciągu trwania polisy zobowiązuje się do złożenia Gminie dodatkowej listy zawierającej dane nowych strażaków ratowników/ kandydatów na strażaków ratowników/ członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej . nadzoru nad ubezpieczeniami pojazdów i przeglądami sprzętu pożarniczego w tym: przekazania Gminie w formie papierowej lub elektronicznej informacji o zakupach lub sprzedaży pojazdów; dostarczenia Gminie niezwłocznie dokumentów niezbędnych do zawarcia lub sprzedaży pojazdów składania wniosków do budżetu gminy w zakresie planowanych wydatków na każdy rok kalendarzowy w terminie i na wzorze przesłanym przy piśmie przez Gminę, uzgodnienia z Burmistrzem Miasta i Gminy w Chorzelach wszelkich planów inwestycyjnych, zakupu sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczo- gaśniczych obciążających budżet Gminy Chorzele.

Na spotkaniach nie zabrakło również rozmów o bieżących planach i potrzebach straży. Zarówno Burmistrz Beata Szczepankowska, jak też przedstawiciele władz OSP podziękowali sobie za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę i zgodnie zadeklarowali jej kontynuację na rzecz lokalnej społeczności.
Nie wszystkie postulaty można zrealizować od razu, ale wszystkie są brane pod uwagę i w miarę możliwości przewidziane do realizacji.

IP, UMiGCh