niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Wkrótce ruszy wypłata zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 

Limity, obowiązujące w 2022 roku, stanowić będą sumę: a) 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz b) 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. wynosi 1,00 zł/l.

‼️Ważne !!! W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła (siedziba stada na terenie Gminy Chorzele) do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego dołączają także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producent rolny, który złożył dokument w I półroczu nie musi go składać obecnie.

Faktury VAT powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
o CN 2710 19 43 – 2710 19 48,
o CN 2710 20 11 – 2710 20 19,
o CN 3826 00

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na stronie internetowej tut. urzędu http://www.chorzele.pl/ w zakładce: INFORMACJE DLA ROLNIKÓW oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (w biurze podawczym oraz w pokoju nr 17a (kasa – parter) tel. 29 751-65-33).

Sołtysi zostali zaopatrzeni we wnioski, załączniki i informację. W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt z sołtysem z danej miejscowości.

‼️Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach – pokój nr 17a (kasa – parter).

Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

 

IP, UMiGCh