Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

REKLAMA

Slider

Wykład doktora Andrzeja Białego pt. „Planowe wyniszczanie narodu polskiego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej po napadzie Rosji Sowieckiej na Polskę”.

W czwartek, 17 września w sali MDK w Przasnyszu odbył się wykład doktora Andrzeja Białego pt. „Planowe wyniszczanie narodu polskiego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej po napadzie Rosji Sowieckiej na Polskę”.

Trzeba podkreślić, że planowe i systematyczne wyniszczenie narodu polskiego na dawnych Kresach Rzeczypospolitej zaczęło się od powstania państwa sowieckiego . Po zdobyciu władzy przez bolszewików wystąpiła samowola do której zachęcał Lenin aby ludność wiejska i robotnicy brali co jest ich od burżujów i obszarników ziemskich.

Te niekontrolowane poczynania doprowadziły do zniszczenia i rozgrabienia fabryk, dworów, folwarków, majątków. Ich właścicieli mordowano jeśli stawiał jakikolwiek opór. W ten sposób zginęło dużo ziemian narodowości polskiej. W czasie wojny Polsko – Sowieckiej i po jej zakończeniu planowano zlikwidować fizycznie całą ludność polską na Białorusi Sowieckiej . Podjętą decyzję wstrzymał Feliks Dzierżyński a podtrzymał Mierzwiński ( obaj Polacy ), którzy wzięli w opiekę ludność polską . Jednak zgodnie z założeniami ideologicznymi należało się pozbyć ziemian właścicieli ziemskich i szlachty ( głównie Polacy ), tych którzy żyli z krzywdy ludzkiej wykorzystując ich prace . Po dokonaniu nacjonalizacji majątku ludność była wysiedlana i zasyłana była na Syberię, Ałtaj . Kazachstanu lub Daleki Wschód aby cywilizować te ziemie zabierając z sobą tylko podręczy bagaż. Proces wysiedlania i zasyłki praktycznie trwał cały czas. Po zakończeniu wysiedleń właścicieli ziemskich nasilono kolektywizacje . Właścicieli gospodarstw indywidualnych ( jedynoczek ) , chutorowych oskarżono o działalność kontrrewolucyjną i zakwalifikowano ich do grupy „wrogów narodu.” Konfiskowano gospodarstwa a właścicieli zsyłano do obozów pracy , kopalń , na wielkie budowle komunizmu , obozów koncentracyjnych ( gułagów ) – więźniowie , niewolnicy mieli żyć tylko 3 miesiące . Właścicielami dobrze prosperujących gospodarstw byli głównie Polacy nauczeni w czasie pozytywizmu dobrej wydajnej pracy mającej wzbogacić swoją ojczyznę ( Wielkie Księstwo Litewskie ) . Po nieudanej akcji stworzenia sowieckiego polska nastąpiła zmiana doktryny wprowadzenia rewolucji na inne kraje oraz tworzenia komunizmu w jednym państwie na XV Zjeździe

Partii bolszewickiej przystąpiono do stopniowej likwidacji Polskiego Rejonu Narodowościowego ( Dzierżyńskiego ) . Ludność polską oskarżono o nacjonalizm , reaktywowanie działalności nielegalnej kontrrewolucyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej . Trzeba podkreślić , że Polska w podręcznikach historii ZSRR przedstawiana była jako państwo zaborcze od samego powstania a kierunek ekspansji to ziemie ruskie . Tu powoływano się na wojnę lat 20 kiedy to burżuazyjno – obszarnicza Polska napadła na państwo robotników i chłopów . Psychoza zagrożenia wojną z Polską , układy wojskowe z Rumunią a szczególności z Niemcami w 1934 sprawiły , że przystąpiono do siłowej likwidacji ludności polskiej zamieszkałej na terenie ZSRR . Komisarz Spraw Wewnętrznych Jeżow wydał rozkaz 00485 na podstawie , którego przystąpiono do wyniszczenia ludności polskiej . W latach 1937-1938 represjonowano ponad 140 tysięcy a wymordowano około 111 tys. osób oficjalne dane NKWD , przy czym jest to liczba bardzo zaniżona . W sierpniu 1939 roku przedstawiciele Niemiec Hitlerowskich i ZSRR ( Ribbentrop i Mołotow ) podpisali układ nieagresji . W tajnym protokóle ustanowiono nowy podział ( wpływów ) Europy między te dwa państwa . W tym to protokóle Polska została podzielona na dwie części : zachodnia miała należeć do Niemiec Hitlerowskich zaś wschodnia do ZSRR ale dotyczył on także Litwy , Estonii , Łotwy , Finlandii i Rumunii . Jest bardzo ciekawe i zastanawiające , to że sojusznicy Polski – Anglia , Francja , USA , Włochy wiedziały o układzie i znały tekst tajnego protokółu lecz nie przekazali posiadanych informacji Polsce . 1 września 1939 roku na Polskę napadły Niemcy a także Słowacja i Wolne Miasto Gdańsk . ZSRR mimo podpisanej umowy wstrzymywał się z uderzeniem ze wschodu . Czemu czekano do 17 września ? W Rosji Sowieckiej trzymano się zasady : 1.Nie prowadzić wojny na dwa fronty , 2.Nie widziano jak zareagują Francja i Anglia 3. Na terenie kraju przebywał rząd Polski . 17 września 1939 roku ZSRR zaatakowało Polskę zrywając pakt o nieagresji z 1932 roku ponieważ : zakończono wojnę z Japonią 16 .09 1939 roku , Francja i Anglia podpisały 12 września 1939 roku umowę w Abbeville , że nie będą pomagać zaatakowanej Polsce , rząd polski opuścił terytorium Rzeczypospolitej . Sowieci ogłaszając światu że dokonują tzw. „marsz wyzwoleńczy” wkroczyli do Polski chroniąc ludność białoruska i ukraińska .Niezrozumiała była dyrektywa marszałka Rydza Śmigłego „… nie podejmować walki z Armią Czerwoną ”co władze Sowieckie uważały za przyzwolenie do zajęcia terenów a współcześni rosyjscy politolodzy podobnie interpretują to posunięcie . W wyniku ataku do niewoli dostało się ponad 250 tysięcy polskich żołnierzy oraz strażników granicznych , policjantów , żandarmów strażników więziennych itp. Wobec braku możliwości przetrzymywania tak dużej ilości jeńców zwolniono po rozbrojeniu ,, zmobilizowanych przez Polaków szeregowców i podoficerów narodowości białoruskiej i ukraińskiej . Zaraz po wkroczeniu NKWD i żołnierze sowieccy a także specjalne oddziały ( komanda ) aresztowały obywateli polskich znajdujących się na wcześniej przygotowanych listach i mordowały ( Roman Skirmunt ) . Ile było ofiar trudno powiedzieć , brak danych . Po przyłączeniu wschodnich ziem Rzeczypospolitej do ZSRR ogłoszono pobór do Armii Czerwonej młodych roczników . W ten oto stary carski sposób dokonano„ branki” i wysłano młodych polaków na Daleki Wschód z dala od ziemi rodzinnej . W miedzy czasie przedstawiciele NKWD i Gestapo na wysokich szczeblach spotykali się z Krakowie . Jakie były omawiane zagadnienia nie wiemy . Jest jednak znamienne , że po każdym spotkaniu dokonywana była masowa deportacja . Oficjalnie deportacji było 4 plus branka do wojska w 1939 roku .Pierwsza masowa deportacja w BSRR miała miejsce w nocy z 9 na 19 lutego 1940 roku i objęła jak podają oficjalne dane 50 224 osoby ( 9548 ) rodzin mieszkańców zachodnich obwodów republiki . Ciężkie warunki sanitarne i chłód ( – 42 C ) sprawiła , ze śmiertelność wyniosła do 30 % wysiedlonych. Druga masowa deportacja odbyła się w nocy z 12 na 13 kwietnia 1949 roku . Obiela ona około 61 tysięcy osób głównie kobiety i dzieci – rodziny wcześniej aresztowanych oraz rodziny jeńców przetrzymywanych w specjalnych łagrach Kozielsku , Ostaszkowie i Starobielsku .Trzecia masową deportację przeprowadzono w okresie od maja do lipca 1940 roku . Obejmowała ona około 80 tysiące osób, byli to uciekinierzy z centralnych i zachodnich województw Rzeczypospolitej. Czwarta masowa deportacja w BSRR miała miejsce w maju i czerwcu 1941 roku . Odbyła się w przededniu wybuchu wojny niemiecko – rosyjskiej 19-20 czerwca 1941 roku .Podlegali jej aresztowani działacze organizacji społecznych i politycznych oraz wszyscy których można było zaliczyć do elementu kontrrewolucyjnego . Pojawia się pytanie ile było łącznie deportowanych w czasie tych czterech deportacji? Białorusini podawali , że z ich terenów wywieziono około 170 tysięcy, ale czy to jest prawda ??? Odnośnie ogólnej liczby deportowanych w środowisku polskich naukowców brak jednoznacznych ustaleń. Liczba ta waha się od 320 do 1 miliona. Pojawia się pytanie odnośnie mordu katyńskiego dokonanego po trzeciej deportacji ? Otóż Rosjanie uznali mord katyński za przedawniony – przestępstwo kryminalne a nie polityczne. Na podstawie Kodeksu Karnego z 1926 roku paragraf 58-1 ( bolszewicka interpretacja prawa niejasno sprecyzowane prawo, dowolna jego interpretacja, interpretacja tak aby osiągnąć zamierzony cel polityczny ) w interpretacji Lenina – na terenie ZSRR obcokrajowiec ( bez immunitetu ) podlega karze jeśli w swoim kraju wykonywał nawet nieświadomie działalność o znamionach kontrrewolucyjnych . Kara za taki czyn to kara śmierci przez rozstrzelanie ( wróg narodu ). Po napadzie Niemiec na ZSRR na byłych terenach polskich rozwinął się ruch partyzancki Armii Krajowej współpracujący z partyzantką sowiecka . W dniu 30 lipca 1941 roku podpisano w Londynie układ tzw. Sikorski – Majski pozwalający na organizacje wojska polskiego na terenie ZSRR ( Korpus generała Andersa ) ratując ludność osadzoną w łagrach na nieludzkiej ziemi . Zorganizowany Korpus jednak nie wsparł ZSRR w walce z Niemcami jak to było w założeniach lecz na stanowcze żądanie Churchilla wyprowadzony w celu utworzenia południowego frontu. Korpus

opuścił ZSRR tj. około 77 tysięcy żołnierzy i 43 tysiące cywili oficjalne dane oficjalne . W roku 1944 Armia Czerwona ponownie wkroczyła na tereny wschodnie II Rzeczypospolitej. Oddziały Armii Krajowej dotychczas walczące wspólnie z partyzantami sowieckimi przeciw Niemcom stały się wrogiem . Przeciwko nim skierowano silne oddziały NKWD i Armii Czerwonej jednak udało się im przetrwać do 1953 roku . Trzeba jeszcze podkreślić , że zakończenie wojny nie skończyło fizycznej likwidacji Polaków . Na terenach Ziemi Augustowskiej przeprowadzono tzw. „Obławę Augustowską” w czasie której oddziały Armii Czerwonej zatrzymały 7000 osób , aresztowały 600 po których ślad zaginął . Po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej, przedstawiciele Polski Podziemnej chcąc doprowadzić do jedności narodowej podjęli decyzje o spotkaniu z delegatami sowieckimi aby omówić występujące zagadnienia. (za namowa Anglii i Stanów Zjednoczonyc , władze sowieckie gwarantowały bezpieczeństwo ). Zaraz po przybyciu Polaków na spotkanie zostali oni aresztowani i dostarczeni do Moskwy gdzie odbył się proce . W podobnie wyglądała realizacja umowy Sikorski – Majski. Osoby wracające z do ZSRR a walczące z na froncie zachodnim z Niemcami były zsyłane do łagrów ( mimo ustalonej amnestii ). Walka z Polakami mimo zakończenia wojny nie zakończyła się. Ludność tzn. Zachodniej Białorusi miała jeszcze jedną piata deportację . W latach 1944-1952 aresztowano i wywieziono 35 tysięcy Polaków zaliczonych do kułaków – wrogów narodu ( mieli ładniejsze czystsze domy , lepiej prowadzoną gospodarkę ). Trzeba zaznaczyć – tzw. Stalinowski Kodeks Karny z 1926 roku obowiązywał w ZSRR do 1961 roku . Zdaniem autora „Operacja Polska NKWD” trwała do 1952 poprzez napad 17 września 1939 roku, brankę, 4 deportacje oraz 5 już po wojnie . Pojawia się zatem pytanie ile Polaków aresztowan , skazano, zginęło – odpowiedz jest bardzo trudna ponieważ:
nie ma możliwości tego sprawdzić brak dostępu do archiwów nie były prowadzone spisy aresztowanych z zaznaczeniem narodowości , nie wszystkie ofiary były odnotowane Polacy byli zapisywani jako Białorusini wszystkie dane są przybliżone i w dużym stopniu zaniżone cały czas są odkrywane miejsca kaźni . W okolicach Witebska i Orszy ( Kuropaty Witebskie i Kuropaty Orszańskie – nazwa świadczy o skali eksterminacji ). W Kuropatach pod Mińskiem zamordowano ponad 300 tysięcy osób.

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii
Służę Ojczyźnie
Odpowiadam przed Bogiem
Andrzej Biały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Slider