niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaGaleria

Zarząd Powiatu Przasnyskiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok i dała wyraz swojego zaufania. Podstawą do udzielenia absolutorium było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, które przedstawił Zarząd Powiatu oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

24 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Biznesu miała miejsce LX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego, podczas której przewidziano debatę nad „Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2021 r.”, zaś Radni rozpatrzyli i podjęli m.in. uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatowi Przasnyskiego za 2021 rok; zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2021 rok; udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2021 r., w której czytamy m.in.:
„Budżet za 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9 629 398,95 zł, przy planowanym deficycie 4 113 311,95 zł. Powiat Przasnyski zrealizował dochody wynoszące 106 938 780,55 zł (100,18% planu) i były one wyższe w stosunku do roku 2020 o 4,42%. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących. Powiat uregulował zobowiązania z tytułu spłat kredytów i wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 6 830 693,34 zł”.
RIO potwierdza także, że na koniec 2021 roku Powiat Przasnyski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
Rada Powiatu Przasnyskiego zdecydowała, że udzieli Zarządowi Powiatu wotum zaufania, zatwierdzi sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzieli Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium.

IP, SPP